FUZULİ:: Cân ü ten oldukça benden derd ü dâğ eksük degül

1.
Dôstum âlem senünçün ger olur düşmen bana 
Gam degül zîrâ yetersin dôst ancak sen bana
Dostum senin yüzünden herkes bana düşman olursa bu dert değil 
zira bana dost olarak yalnız sen yetersin

fuzuli ile ilgili görsel sonucu

2.
Işka saldum ben beni pend almayup bir dôstdan 
Hîç düşmen eylemez anı ki itdüm ben bana
Bir dosttan nasihat almayıp kendimi aşka saldım. 
Benim kendime ettiğimi hiçbir düşman yapmaz

fuzuli ile ilgili görsel sonucu

3.
Cân ü ten oldukça benden derd ü dâğ eksük degül 
Çıhsa cân hâk olsa ten ni cân gerek ni ten bana
Canım ve tenim var oldukça benden dert ve aşk yarası eksik olmaz. 
Canım çıksa tenim toprak olsa daha iyi. Çünkü bana ne can ne de ten gerekir

fuzuli ile ilgili görsel sonucu

4.
Vasl kadrin bilmedüm fürkat belâsın çekmedin 
Zulmet-i hecr itdi çoh târîk işi rûşen bana
(Ayrılık belasını çekmeden kavuşmanın değerini bilmedim.
Çok karanlık bir işi bana ayrılık karanlığı aydınlattı)

İlgili resim


5.
Dûd ü ahkerdür bana serv ile gül ey bâğbân 
N’eylerem ben gülşeni gülşen sana külhan bana
(Ey bahçivan! Benim gönlümün ateşi gül, ahımın dumanı da servidir.
Ben gülşeni ne yapayım. Gülşen senin olsun, külhan da benim)


fuzuli ile ilgili görsel sonucu6. 
Gamze tîgin çekdi ol mâh olma gâfil ey gönül
Kim mukarrerdür bu gün ölmek sana şîven bana
(Ey gönül! O ay yüzlü kılıcını çekti. Gafil olma.
Bugün senin ölmen benim de yas tutmam kararlaştırılmıştır)

fuzuli ile ilgili görsel sonucu

7.
Ey Fuzûlî çıhsa can çıhman tarîk-i ışkdan
Reh-güzâr-ı ehl-i ışk üzre kılun medfen bana
(Ey Fuzuli! Canım çıksa aşk yolundan çıkmam.
Mezarımı aşıkların gelip geçtiği yol üzerine yapın)

fuzuli ile ilgili görsel sonucu


8.
Hüsnün oldukça füzûn ışk ehli artuk zâr olur
Hüsn ne mikdâr olursa ışk ol mikdâr olur
(Senin güzelliğin arttıkça aşk ehlinin inlemesi de fazlalaşır.
Çünkü güzellik ne kadar olursa aşk da o kadar olur)

fuzuli ile ilgili görsel sonucu

9.
Cennet içün men’ iden âşıkları dîdârdan
Bilmemiş kim cenneti âşıklarun dîdâr olur
(Aşıkları cennet için sevgilinin yüzüne bakmaktan men eden kişi,
bilmemiş ki aşıkların cenneti o yüzdür)

fuzuli ile ilgili görsel sonucu

10.
Aşk derdinden olur âşık mizâcı müstakîm 
Âşıkun derdine dermân itseler bîmâr olur
(Aşığın mizacı aşk derdiyle mükemmelleşir.
Aşığın derdine derman olunursa o hastalanır)

fuzuli ile ilgili görsel sonucu


Kaynak:1


                                                     BurhanOS

Paylaş:

Benzer Konular

Önceki Konu
Sonraki Yazı »